Centar za razvoj obrazovanja ‘Planeta’ je udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i unapređivanja obrazovanja i popularizacije nauke, a to postiže aktiviranja dece i omladine putem projekata i programa koji kod istih razvijaju kreativnost, ekološku svest, naučnu pismenost, kritično razmišljanje, socijalne veštine i društvenu odgovornost.

Članovi udruženja su prosvetni radnici, koji rade u nastavi sa osnovcima i srednjoškolcima i u administrativno-pravnoj službi, kao i zainteresovani stručnjaci koji rade sa decom i mladima.

U ‘Planeti’ je stalno aktivno oko 10 mladih i odraslih na realizaciji programa koje sprovodimo. Naš profesionalni krug čini veliki broj kolega i  saradnika koji izražavaju želju da se uključi u naše aktivnosti i doprinese ideji koju zastupamo – neformalno obrazovanje, aktivno učenje, lični razvoj dece i mladih u svakom pogledu i njihovo pravilno usmeravanje. Imamo bazu od preko 50 volontera i aktivista (mladih od 15-30 godina) koji su angažovani na programima koje realizujemo – Fizi Bizi Fest i Dečji naučni klub (DNK).

Od osnivanja našeg udruženja, izgradili smo kvalitetnu saradnju sa raznim zainteresovanim stranama u lokalnoj zajednici: gradskom upravom, školskm upravom, Kancelarijom za mlade, javnim ustanovamama-školama, nevladinim organizacijama, medijima i pojedincima. Aktivnu saradnju imamo sa svim osnovnim i srednjim školama u Somboru, takođe i sa Pedagoškim fakultetom i sa specijalnom školom ’’Vuk Karadžić’’. Takođe kroz program Fizi Bizi Fest sarađujemo i sa pojedincima, predstavnicima fakulteta, instituta iz Beograda i Novog Sada (Prirodno-matematički fakultet, Biološki fakultet, Istraživačka stanica ’’Petnica’’, Institut u Kamenici, Institut za biološka istraživanja ’’Siništa Stanković’’, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i dr.). S obzirom da su nam ciljne grupe deca i mladi, planiramo da postanemo deo dve mreže: MODS (Mreža organizacija za decu Srbije) i KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije).

Udružene za svoje potrebe koristi prostorije somborskih osnovne škole ’’Ivo Lola Ribar’’ i ’’Nikola Vukićević’’ i prostorije gimnazije ’’Veljko Petrović’’ Sombor, gde su nam prostorije i oprema uvek na raspolaganju.

Posedujemo kvalifikovane  ljudske resurse odnosno omladinske radnike, omladinske lidere, prosvetne radnike koji aktivno učestvuju u realizaciji programa, kao i brojne saradnike u školskoj upravi i NVO sektoru.

Više informacija možete pročitati i pogledati klikom na: Portfolio 

 

Osnivači PLANETE su motivisani, entuzijastični, puni volje i energije, pobornici celoživotnog učenja i pre svega stručni ljudi koji imaju, kako dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima, tako i iskustvo primene neformalno-obrazovnih metoda i igara u radu sa decom i mladima.

 

Kako to radimo?

1) popularišemo nauku kroz organizovanje javnih događaja (festivali, konferencije, tribine i dr.)

2) sprovodimo programe profesionalne orijentacije tj. edukuje dece i mladih za izbor zanimanja iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka;

3) prikupljamo i obrađujemo naučnu i stručnu literaturu u oblasti u obrazovanja; objavljujemo knjige, zbornike radova, informatore, časopise, priručnike, stručnu literaturu, biltene i ostale publikacije i izdanja u oblasti pedagoškog, naučnog i istraživačkog stvaralaštva na svim nivoima obrazovanja

4) realizujemo projekte i organizujemo, samostalno ili saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti vaspitno-obrazovnog rada

5) organizujemo volonterske akcije i druge tipove javnih događaja za podizanje društvene svesti o značaju obrazovanja i doprinosa obrazovanja u lokalnoj zajednici i šire;

6) sarađujemo sa školama, fakultetima, univerzitetima, institutima, privrednim organizacijama u opštinama, gradovima, okruzima i Republikom, kao i stručnim društvima i udruženjima naučnih i prosvetnih radnika u zemlji i inostranstvu

7) organizujemo prosvetne radnike i druge stručnjake u cilju njihovog stručnog usavršavanja (seminari, radionice, treninzi, obuke, letnje i zimske škole, naučno-obrazovni skupovi, studijska putovanja, sabori, i dr.);

8) organizujemo naučno-obrazovne i zabavno-edukativne vannastavne aktivnosti u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena dece i mladih (radionice, treninzi, obuke, letnje i zimske škole, naučno-obrazovni kampove, učeničke razmene, takmičenja, smotre i dr.);

9) dajemo doprinos razvoju i unapređenju obrazovnih standarda i standarda kompetencija zaposlenih u obrazovanju;

10) podstičemo umrežavanja i razmene znanja i prakse između udruženja, institucija, javnih ustanova koja sprovode obrazovni-vaspitno rad;

11) realizujemo programe podsticanja i razvoja naučno-tehničkog i istraživačkog stvaralaštva nadarenih i talentovanih pojedinaca iz prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka.

12) učestvujemo na savetovanjima, kongresima i simpozijumima, smotrama i takmičenjima drugih država u svetu iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka,

13) organizujemo izložbe iz delokruga kretivnog i naučnog stvaralaštva dece, mladih i odraslih iz prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka,

14) prema svojim materijalnim mogućnostima, pomažemo kompletiranje i nabavku opreme, didaktičkih materijala i svega što je neophodno za naučno tehničko i istraživačko stvaralaštvo talenata, kao i za druge potrebe iz oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka

15) dodeljujemo nagrade i priznanja: učenicima i studentima i drugim licima za postignute rezultate u radu, smotrama, takmičenjima, izložbama i drugim programskim sadržajima; profesorima, nastavnicima, učiteljima, mentorima i drugim saradnicima za postignute rezultate u radu u oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i drugih nauka; organizacijama – pojedincima koji svojim aktivnostima doprinose razvoju obrazovanja i popularizaciji nauke.

16) sarađujemo sa državim organima u okviru obrazovnog sistema, kao što su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodima, Školskim upravama i dr. u cilju razvoja i unapređivanja obrazovanja.